ખાતા નંબર/ક્ષેત્રફળ/આકાર/હે.આરે.ચો.મી.

ખાતા નંબર/ક્ષેત્રફળ/આકાર/હે.આરે.ચો.મી.

ગામ નમુના નંબર ૭ માં ડાબી સાઇડ માં લખાયેલ જોવા મળશે. જેની એકદમ નીચે ૨૦૧।૦૧-૨૫-૫૦।૬.૫૦ આ પ્રકારે આંકડા લખાયેલ હોઇ છે.જેમા ઉભા ઘાટી લીટી પહેલાના આંકડા આ સરવે નંબર નો ગામ નમુના નંબર ૮-અ મુજબ નો ખાતા નંબર દર્ષાવે છે. બન્ને ઘાટી લીટી વચ્ચે ના આંકડા આ સરવે નંબર નું કુલ ક્ષેત્રફળ ચો .મી. માં દર્ષાવે છે. દા.ત. અહી ૦૧-૨૫-૫૦ છે તો તે જમીન નું કુમ ક્ષેત્રફળ ૧૨૫૫૦.૦૦ ચો.મી. થશે. જે છેલ્લી ઘાટી લીટી પછી નો આકડો છે તે આ સરવે નંબર નો સરકારી આકાર દર્ષાવે છે. જેના આધારે આપણે વાર્ષીક જમીન મેહશુલ ભરતા હોઇએ છીએ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: