ગામ નમુના નંબર ૭ ની પ્રીંટ કરાવ્યા તારીખ અને સમય તથા નકલ ની કીંમત

ગામ નમુના નંબર ૭ ની પ્રીંટ કરાવ્યા તારીખ અને સમય તથા નકલ ની કીંમત:

આપે કઢાવેલ આ ગામ નમુના નંબર ૭ ની નકલ કઇ તારીખે અને સમયે કઢાવેલ છે તે અને તે માટે તમે કેટલા રુપીયા ચુકવ્યા છે તેની વીગત અહી દર્ષાવેલ છે. અને આ નકલ જે મામલતદાર કચેરી હેઠળ ની હોઇ તે કચેરી નું નામ પણ દર્ષાવેલ હોઇ છે.

Leave a Reply

%d bloggers like this: