ગામ નમુનો નંબર ૭ ની મુદ્દા મુજબ અંદર ની માહીતી

                                                           ગામ નમુનો નંબર ૭

                                                                                                                           ( પ્રમોલગેશન નોંધ નં.૦૦૦૦ તા.૦૦/૦૦/૨૦૧૫)

જીલ્લો : XXXXXX(તમારા જિલ્લા નું નામ )                                                                તાલુકો : XXXXXXX(તમારા તાલુકાનું નામ )                                                                    મોજે : XXXXXXX(તમારા ગામ નું નામ )  

બ્લોક/સરવે નંબર :     ૮૧૦                           

સત્તા પ્રકાર :       જુની શરત (જુ.શ)                     

જમીનનો ઉપયોગ :     ખેતી લાયક ઉપયોગ             

ખેતર નું ના :            ધાર વારું                           

અન્ય વિગતો :                                              

જુનો બ્લોક/સરવે નંબર : ૫૨૪/પૈકી ૨                 

જુના સરવે નંબર ને લગત નોંધ નંબરો :૨૦૧,૯૮૭,૧૨૫૦,૨૫૬૪,૫૫૮૬I****                                     

 જુના સરવે નંબર ને લગત બીજા હકો અને બોજા ના નોંધ નંબરો :  ૨૫૬૨,૪૫૪૫ I****

લાયક જમીન                ક્ષેત્રફળ 

                                   હે.આરે.ચોમી.  

        

ખાતા નંબર/ક્ષેત્રફળ/આકાર   નોંધ નંબરો અને કબ્જેદારોના નામ 

હે.આરે.ચોમી.

જરાયત                        ૦૧-૨૫-૫૦ 

 ………………….        …………

કુલ ક્ષેત્રફળ                 ૦૧-૨૫-૫૦

આકાર રુ.                     ૬.૫૦ 

જુડી તથા વિષેશધારો રુ     ૦.૦૦

પાણીભાગ રુ.

                                            ૬૨૧૦

…………………………………………………….

૨૦૧I ૦૧-૨૫-૫૦I૬.૫૦      પટેલ 00ભાઈ 00ભાઈ  (૬૫૪૭) 

                                              પટેલ 11ભાઈ 00ભાઈ  (૬૫૪૭) 

                                               પટેલ 11ભાઈ 00ભાઈ  (૬૫૪૭) 

ગણોતિયાની વિગતો   બીજા હકો અને બોજાની વિગતો
૬૧૬૨,૬૨૪૫

                                                ………………………………………………………                            કુવો પાકો <>                                                                          એસ.બી.આઇ.બેંક શાખા રુ.૨૦૦૦૦૦<૬૨૪૫>

# નામંજુર  & તકરારી                                                                                પાનું:1/1                               

   25/12/2019 15:10:35 ની સ્થિતિએ 

વેચાણની નકલ/chargable copy અંકે રુ.5/- (પાંચ રુપીયા પુરા)મળેલ છે.આભાર સહ પ્રીંટ તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૨ ૧૬:૨૩:૨૫ સૌજન્ય:રાષ્ટ્રીય સુચના-વિજ્ઞાન કેંદ્ર ,ગુજરાત રાજ્ય  નકલ આપનાર : મામલતદાર કચેરી,XXXXXX

Leave a Reply

%d bloggers like this: