જુના સરવે નંબર ને લગત નોંધ નંબરો

 જે છેલ્લે જે માપણી (પ્રમોલગેસન) કરવામાં આવીતે પહેલાના સરવે નંબર માં જે કોઇ ફેરફાર થયેલ ની નોંધ હોઇ તે નોંધ ના નંબર અહી લખાયેલ છે. અહી લખાયેલ નંબર આપણી જમીન માં થયેલ તમામ ફેરફાર વીગતે જણાવશે.

Leave a Reply