જુના સરવે નંબર ને લગત બીજા હકો અને બોજા ના નોંધ નંબરો

જુના સરવે નંબર ને લગત બીજા હકો અને બોજા ના નોંધ નંબરો :

જે છેલ્લે જે માપણી (પ્રમોલગેસન) કરવામાં આવીતે પહેલાના સરવે નંબર માં જે કોઇ લોન કે અન્ય ધીરાણ થી બોજા લીધેલ હોઇ તે અંગેની તમામ નોંધ અને જો કોઇ હક્કો અપવામાં આવેલ હોઇ તો તેની વીગત ની નોંધ અહી દર્શાવેલ હોઇ છે.

Leave a Reply

%d bloggers like this: