જુનો બ્લોક / સરવે નંબર : આપણે હાલ જે ગામ

આપણે હાલ જે ગામ નમુના નંબર ૭ કઢાવીએ છીએ તેમા જે સરવે નંબર લાખયેલ આવે છે તે હાલ જે છેલ્લે જે માપણી (પ્રમોલગેસન) કરવામાં આવીતે મુજબ ના છે.આ નંબર નવા સરવે નંબર છે અને જે  માપણી (પ્રમોલગેસન) કરવામાં આવીતે તે પહેલા નાં નંબર છે તે જુના બ્લોક / સરવે નંબર કહેવાય છે.

Leave a Reply

%d bloggers like this: