ધોરણ ૧૦ નું રીઝલ્ટ આવતી કાલે સવારે ૮ વાગ્યે જાહેર થશે.

.              ધોરણ ૧૦ નું રીઝલ્ટ આવતી કાલે ગુજરાત  બોર્ડ દ્વારા ઓફીસીયલ સાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવનાર છે.

પરીણામ જોવા અહી ક્લિક કરો.

ધોરણ 10 નું પરીણામ

RESULT 10 SSC 2022

Leave a Reply

%d bloggers like this: