ધોરણ 10 પછી શું

ધોરણ ૧૦ પછી શું કરવું એ શામાન્ય રીતે તો આપને આપણી ની આશ પાશ ની વાતો થી આપને લાગે કે મારે તો આવીશય  મા આગળ વધવું  તેનામાંટે  શવ થી પહેલા આ  પોસ્ટ એકવાર જરૂર વાંચજો જેથી તમે  ખોટો વિષય પશંદ નહિ કરો

ધોરણ ૧૦ પછી સામાન્ય રીતે નીચે ના માગો ઉપલબ્ધ છે

  • કોઈ પણ પ્રવાહ મા અભ્યાસ કરવો જેમ કે આર્ટસ ,કોમર્સ , વ્યવ્શાય્લાક્ષી વિષયો થી ધોરણ ૧૧ અને ૧૨ મા અભ્યાસ કરવો
  • ડીપ્લોમાં અન્જીયારીંગ કોર્ષ કરવો
  • ફાઈન આર્ટ ની ડીપ્લોમાં કરવી
  • આઈ ટ આઈ કરવું
  • કૃષિક્ષેત્રે  ના કોર્ષ કરવા
  • ટેકનીકલ ટેકનોલોજી ,કોમ્પ્યુટર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અનેડ ક્મુનીકેસનજેવા ડીપ્લોમાં અન્જીરીંગ ના કોર્ષ ક્રીશાકાઈ
  • સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર ,સહકારી શેત્રે નો ડીપ્લોમાં કે સર્ટીફીકેટ કોર્ષ અથવા પોફેશ્નલ કોર્ષ કરી શકી
  • ધોરણ ૧૦ પસી નીકરી અથવા ધંધા મા જોડાઈ જવું અને શાથે શાથે ભણવાનું ચાલુ રાખવું

વધારે માહિતી માટે અહ્યા ક્લિક કરો

Leave a Reply

%d bloggers like this: