નોંધ નંબરો અને કબજેદારો ના નામ

નોંધ નંબરો અને કબજેદારો ના નામ  :

ગામ નમુના નંબર ૭ માં ડાબી સાઇડ માં લખાયેલ જોવા મળશે. જેની એકદમ નીચે નોંધ નંબ જોવા મળશે આ નોધ નંબરો છેલ્લા પ્રમોલગેશન બાદ જે કોઇ આ સરવે નંબર માં ફેરફાર થયા હોઇ તે નોંધ ના નંબર હોઇ છે. આ પ્રમોલગેશન અગાઉ જે કોઇ ફેરફાર થયા હોઇ તેના નોધ નંબરો ની વીગત આપણે અગાઉ જોઇ છે. આ નોંધ નંબરો ની નીચે હાલ ના માલીક ના નામ લખાયેલ છે. આ નામ ની પાછળ તે નામ જે નોંધ નંબર થી દાખલ થયેલ હોઇ તે નોંધ નંબર કૌસ માં લાખેલ હોઇ છે.

Leave a Reply

%d bloggers like this: