પ્રમોલગેશન નોંધ નં.૦૦૦૦ તા.૦૦/૦૦/૨૦૧૬

પ્રમોલગેશન નોંધ નં.૦૦૦૦ તા.૦૦/૦૦/૨૦૧૬:

 જે છેલ્લે જે માપણી (પ્રમોલગેસન) કરવામાં આવી તે માપણી પુર્ણ થતા માપણી અંગે ની નોધ નાખવામાં આવી તેના નંબર અને તારીખ લાખાયેલ છે.

Leave a Reply