બીજા હકો અને બોજા ની વિગતો

બીજા હકો અને બોજા ની વિગતો :

 આ સરવે નંબર પર પ્રમોલગેસન બાદ જે કોઇ બોજા કે લોન લેવામાં આવેલ હોઇ તે અંગે ની નોંધ લખેલ હોઇ છે. તે ઉપરાત આ સરવે નંબર માં અન્ય સરવે માથી આવવા જવા માટે ના હકો અને અન્ય સરવે નંબર માં આવેલ કુવા માથી પાણી લેવાના હકો ની નોંધ કરેલ હોઇ છે. જે બાદ જો આ સરવે નંબર મા કુવો કે બોર આવેલ હોઇ તો તે અંગે ની નોંધ અને નોંધ નંબર લખાયેલ હોઇ છે. જે બાદ જે કોઇ બેંક કે મંડળી માંથી લોન કે ધીરાણ કરવામાં આવેલ હોઇ તે બેંક કે મંડળી નું નામ અને લેધેલ રુપીયાની વિગત હોઇ છે. અને તે લોન કયા નોંધ નંબર થી લીધેલ છે તે નોંધ નંબર કૌસ મા લખેલ હોઇ છે.

Leave a Reply

%d bloggers like this: