બ્લોક/સરવે નંબર :

બ્લોક/સરવે નંબર એટલે સાદી અને સરળ ભાષામાં કહીએ તો આ ખેતર નું પોતાનું એક અને માત્ર એક નામ. જે ગામ ની આ જમીન છે તે ગામ ની તમામ જમીન નું પોતાનું અલગ નંબર હોઇ છે. જેને અગાઉ બ્લોક નંબર કહેવામાં આવતો અને હાલ સરવે નંબર કહેવામાં આવે છે. તમારા ગામ નમુના નંબર ૭ મા જે બ્લોકનંબર છે તે અન્ય એક પણ જમીન ના બ્લોક નંબર સાથે મેચ નહી થાય.

Leave a Reply