યોજના અને દાખલા/પ્રમાણપત્રો માટે ના અરજી ફોર્મ pdf free: Araji Form pdf Applicatin Forms PDF araji format in Gujarati

તલાટી કમ મંત્રી રિઝલ્ટ 2023 ડાઉનલોડ કરો.

મોબાઈલ માં માહિતી મેળવવા Whatsapp ગ્રૂપ JOIN કરો Join Now
તમામ અપડેટ માટે facebook Page Join કરો Join Now

ફ્રી અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો માત્ર એક જ ક્લિક માં

Araji Form pdf Applicatin Forms PDF : આપણે વિવિધ દાખલા અને યોજનાઓ ના લાભ મેળવવા માટે વિવિધ અરજી ફોર્મ ની વારંવાર જરૂર પડતી હોય છે. ઘણી વાર અરજી ફોર્મ ન મળવાથી આપણે અરજી સમયસર કરી શકતા નથી અને આપણે યોજના નો લાભ મેળવી શકતા નથી અથવા આપણે આપનું કામ સમયસર કરી શકતા નથી.ઘણી વાર આપણે આવા અરજી ફોર્મ માટે વધુ પડતાં નાણાં પણ ખરચતાં હોઈએ છીએ.અહી આ પોસ્ટ માં ગુજરાત રાજયમાં વિવિધ સરકારી યોજના અને વિવિધ પ્રમાણપત્રો માટે અરજી ફોર્મ ની pdf araji Form pdf Applicatin Forms PDF આપવામાં આવી છે તે તમે અહી આપેલ પરથી ફ્રી માં માત્ર એકજ ક્લિક થી araji Form pdf Applicatin Forms PDF મેળવી શકો છો.

ઓનલાઈન અરજી કરો : ફ્રી સીલાઈ મશીન યોજના

Araji Form pdf Applicatin Forms PDF

આ પોસ્ટ માં તમામ પ્રકાર ના અરજી ફોર્મ અને વિવિધ સરકારી કામ જેવા કે રેશન કાર્ડ માં વિવિધ સુધારા વધારા થી માંડી ને તમામ અરજી ફોર્મ રાજુ કરવામાં આવ્યા છે.વધુ માં વધુ લોકો આ પોસ્ટ પરથી તેઓને જરૂરી અરજી ઓછા સમય માં ફોર્મ મેળવી શકે તે માટે અહી પોતાને જરૂરી ફોર્મ સર્ચ કરવાની પણ સુવીધા આપેલ છે.

ઓનલાઈન અરજી કરો : ફ્રી ઘરઘંટી યોજના

Araji Form pdf ની કેટેગરી અને ફિલ્ટર મુજબ શોધવાની રીત

અહી આપવામાં આવેલ પોસ્ટ માં જે araji Form pdf Applicatin Forms PDF ની pdf આપેલ છે તે શોધવામાં આપનો સમય વધુ ના ખર્ચ થાય તે માટે અહી વિવિધ કેટેગરી આપવામાં આવી છે તે મુજબ આપ સર્ચ કરી તમારા કામનું pdf શોધી શકો છે.આ ઉપરાંત ફિલ્ટર નો પણ ઓપસન આપવામાં આવેલ છે જેનો ઉપયોગ કરી આપ કેટેગરી મુજબ ના ફોર્મ પણ શોધી સકો છો.

અ.નં.ફોર્મ ની વિગતઉપયોગડાઉનલોડ કરો
1આવક નું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે નું અરજી ફોર્મ pdfપ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
2નોન ક્રીમીલિયર મેળવવા માટે નું અરજી ફોર્મ pdfપ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
3નોન ક્રીમીલિયર પ્રમાણપત્ર (અંગ્રેજી)મેળવવા માટે નું અરજી ફોર્મ pdfપ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
4સામાજિક અને સૈક્ષણીક પછાત (ઓબીસી)અંગે નું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે નું અરજી ફોર્મ pdfપ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
5ડોમિસાઈલ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ pdfપ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
6ડોમિસાઈલ પ્રમાણપત્ર (અંગ્રેજી) મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ pdfપ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
7આર્થિક રીતે નબળા વર્ગોના( Economically Weaker Sections – EWS)અનામત માટે પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે નું ફોર્મપ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
8SC પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે અરજી ફોર્મપ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
9ST પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે અરજી ફોર્મપ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
10વિધવા અંગે નું પ્રમાણપત્ર અને આવક પ્રમાણપત્ર અરજી ફોર્મપ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
11વિધવા સહાય મેળવવા માટે અરજે ફોર્મસહાય મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
12વૃદ્ધ સહાય મેળવવા માટે અરજી ફોર્મસહાય મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
13નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય મેળવવા માટે અરજી ફોર્મસહાય મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
14દિવ્યાંગ સહાય મેળવવા માટે અરજી ફોર્મસહાય મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
15ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ડીસએબીલીટી પેન્શન સ્કીમ (IGNDPS)અનેસહાય મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
16સંતસુરદાસ યોજનાનું અરજીપત્રકસહાય મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
17સંકટ મોચન યોજના રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજનાનું અરજીપત્રકસહાય મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
18પાલક માતા-પિતાની યોજનાનું અરજીપત્રકસહાય મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
19દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજનાનું અરજી પત્રકસહાય મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
20રેશનકાર્ડ માથી નામ કમી કરવા માટે અરજી ફોર્મરેશન કાર્ડ સેવાડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
21રેશન કાર્ડ માં નામ દાખલ કરવા માટે નું અરજી ફોર્મરેશન કાર્ડ સેવાડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
22રેશન કાર્ડ માં સરનામું બદલવા માટે નું અરજી ફોર્મરેશન કાર્ડ સેવાડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
23રેશન કાર્ડ જુદું પાડવા માટે નું અરજી ફોર્મરેશન કાર્ડ સેવાડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
24ડુપ્લિકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે નું અરજી ફોર્મરેશન કાર્ડ સેવાડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
25નવું રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે નું અરજી ફોર્મરેશન કાર્ડ સેવાડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
26NFSA માં રેશનકાર્ડ સમાવવા માટે નું અરજી ફોર્મરેશન કાર્ડ સેવાડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
27ખેતી ની જમીન માં વારસાઈ કરવા માટે નું અરજી ફોર્મસહાય મેળવવા માટેડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
28ખેતી ની જમીન માં હયાતીમાં હક્ક દાખલ કરવા માટે અરજી ફોર્મખેતી જમીનડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
29ખેતી ની જમીન માં હક્ક કમી કરવા માટે અરજી ફોર્મખેતી જમીનડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
30ખેતી ની જમીન માં બોજો દાખલ કરવા માટે નું અરજી ફોર્મખેતી જમીનડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
31ખેતી ની જમીન માં બોજો કમી કરવા માટે નું અરજી ફોર્મખેતી જમીનડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
32શ્રી વાજપેયી બેંકેબલ યોજના અરજી ફોર્મયોજનાડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
Araji Form pdf Applicatin Forms
Araji Form pdf Applicatin Forms

અહી આપવામાં આવેલ અરજી ફોર્મ જેવા તમામ ફોર્મ કાયમી ડાઉનલોડ કરવા અને ફોન માં મેળવવા માટે આ વેબસાઇટ નું ઓફીસીયલ વોટ્સએપ્પ ગ્રૂપ જોઈન કરો.

આવક નો દાખલો ઓનલાઈન મેળવવા માટે અરજી કરો

Leave a Reply

%d bloggers like this: