7/12 એટલે શું?:7/12 : digital 7/12 : 7/12 digital

ગામ નમુનો નંબર ૭ ખેતી ના ગામ નમૂના ૭/૧૨ એટલે શું ? આપ કોઇ પણ ખેતી ની જમીન નો ગામ નમુના નંબર – ૭ કઢાવશો. એટલે આ નમુના ની સૌથી ઉપર આ ગામ નમુનો નંબર ૭ લખાયેલ હોઇ છે. આ નમુનો નંબર સરકાર શ્રી દ્વારા નક્કી કરાયેલ નમુનો છે. જેમા આ નંબર પુરતી તમામ માહીતી … Read more

SSC 10th Bord Result 2023 : ધોરણ 10 રીઝલ્ટ 2023

SSC 10th Bord Result 2023

SSC 10th Bord Result 2023 : ધોરણ 10 ની પરીક્ષાઓ પૂર્ણ થઇ તેનો એક મહિના જેવો સમય ગયો છે.આ વર્ષે પરીક્ષા 14 માર્ચ 2023 થી 31 માર્ચ 2023 સુધી આપવામાં આવી હતી.હવે બાળકો પરીણામ જોવા માટે આતુર અને અધીરા થયા છે. gseb bord દ્વારા ગત અઠવાડીયા માં ધોરણ 12 સાયન્સ નું પરીણામ જાહેર કરી દીધું … Read more