શું તમે રાશનકાર્ડ નું અનાજ મેળવવા માંગો છો?

રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદો ૨૦૧૩ હેઠળ રાશનકાર્ડ માં આનાજ ચાલુ કરવા માટે ની તમામ માહીતી  અહી આપણે NFSA (રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદો ) ૨૦૧૩ અંતર્ગત  જરૂરીયાતમંદ  પરિવારો  ને દર  મહીને રાહત દરે અનાજ મેળવવા માટે દાવા અરજી ની તમામ બાબતે માહીતી મેળવશુ.  ભારત સરકાર દ્વારા વર્ષ ૨૦૧૩  મા NFSA – રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદો ૨૦૧૩ અંતર્ગત  … Read more

nfsa National Food Security Act, 2013 : રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા અધિનીયમ ૨૦૧૩

nfsa National Food Security Act

National Food Security Act,(NFSA) 2013 : રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા અધિનીયમ (nfsa) ૨૦૧૩ ભારત સરકાર દ્વારા આ કાયદો વર્ષ ૨૦૧૩ માં સંસદ માં પસાર કરવામાં આવ્યો.આ યોજના અગાઉ પણ રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દેશ ના ગરીબી રેખા નીચે ના પરીવારો ને સસ્તા ભાવે અથવા મફત માં ખાધ્ય સામાન પૂરો પાડવામાં આવતો હતો. પરંતુ જેમને … Read more